Glen-L History Note
"Rudder Magazine", July 1954

Return